logo transp

Διαδικασία εφαρμογής indoor positioning σε οκτώ βήματα

1 | Εντοπισμός των αναγκών του πελάτη
Κατά τη διάρκεια του πρώτου meeting σκιαγραφούμε τις ανάγκες της εταιρείας σας λαμβάνοντας υπόψη τη βιομηχανία που δραστηριοποιήστε καθώς και την αγορά στόχο. Εστιάζουμε στην ερώτηση: “Ποιο είναι συγκεκριμένα το πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;”
Στη δική μας μελέτη περίπτωσης, στόχος είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού σε έναν εργασιακό χώρο. Ο εντοπισμός θέσης του εξοπλισμού καθώς και η μετακίνηση αντικειμένων εκτός εγκαταστάσεων ή μιας συγκεκριμένης περιοχής, είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Μετά από μια επίσκεψη στον εργασιακό χώρο, το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός μιας πρότασης και η χαρτογράφηση του χώρου.

 2 | Προτάσεις
Αφού παρουσιαστούν διάφορες επιλογές, η GRECiOT και οι πελάτες έχουν μια λεπτομερή συζήτηση αναφορικά με το ποια λύση είναι πιο εφικτή και αν αξίζει να επιλεγεί ή όχι, αναλύοντας και τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν ή μπορεί να παρουσιαστούν στη διαδρομή (τεχνικοί περιορισμοί, ζητήματα ιδιωτικότητας, και παράγοντες όπως η αποδοχή από το προσωπικό). Έπειτα, αναλύουμε όλες τις απαιτήσεις σε διάφορους τομείς και διαδικασίες και προχωρούμε σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Στο παράδειγμά μας, ο στόχος του project είναι να έχουμε ένα ακριβές inventory management του εξοπλισμού του γραφείου όπου κάθε τμήμα θα μπορεί να βλέπει την ακριβή τοποθεσία και κατάσταση του εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή. Η πρότασή μας αποτελείται από δύο στοιχεία: τον εντοπισμό της θέσης των αντικειμένων (έπιπλα, προμήθειες γραφείου, τεχνικός εξοπλισμός κτλ.) χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εντοπισμού. Σε ένα διαδικτυακό interface θα προβάλλονται τόσο η θέση όσο και η κατάσταση κάθε αντικειμένου. Η εγκατάσταση μιας εφαρμογής με γεωγραφικά στοιχεία βοηθάει στην πρόληψη κλοπής ή απώλειας: Σημάνει ο συναγερμός κάθε φορά που κάποιο αντικείμενο που παρακολουθείται φεύγει από μια συγκεκριμένη περιοχή (geofencing).

3 | Επιλογή Τεχνολογίας
Η επιλογή της μεθόδου και του hardware του συστήματος Indoor Positioning είναι καίριας σημασίας για το project. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ μιας client-based και μιας server-based εκδοχής. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι οι Bluetooth beacons, Wi-Fi και GSM Tags σε συνεργασία με το λογισμικό της GRECiOT αναλόγως του στόχου και των συνθηκών.

4 | Ψηφιοποίηση χάρτη
Ψηφιοποίηση του κτιρίου σας. Τα σχέδια του κτιρίου σας θα πρέπει να είναι σε κοινή μορφή (π.χ. .jpg, .png, .pdf, AutoCAD). Τότε η GRECiOT καταγράφει τα σχέδια σε χάρτη, καθορίζει δίκτυα διαδρομών και καταγράφει τις σημαντικές τοποθεσίες (POIs). Σε αυτή τη φάση, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται επιλέγονται ανάλογα με την εταιρική σας ταυτότητα και καθορίζεται το αφηρημένο επίπεδο των σχεδίων. Έπειτα, γίνεται η όποια επιπλέον διαχείριση δεδομένων (π.χ. όταν υπάρχουν αλλαγές).

5 | Εγκατάσταση Hardware / Επιθεώρηση Χώρου
Η GRECiOT παρέχει πλήρη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του συστήματος, διασφαλίζοντας οποιοδήποτε επιπλέον χαρακτηριστικό θα ληφθεί υπόψη τόσο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όσο και κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης (πχ. shielding).

6 | Καθορισμός της τοποθεσίας
Ανάλογα με το hardware που έχει επιλεχθεί, καθορίζονται οι διαδρομές βαθμονόμησης στο λογισμικό της GRECiOT. Η βαθμονόμηση γίνεται μέσω της εφαρμογής, καταγράφοντας τα απαιτούμενα δεδομένα. Έπειτα, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης καθώς και βελτιστοποίηση αν κριθεί απαραίτητο. Η φάση αυτή μπορεί να διεκπεραιωθεί και από δική σας ομάδα.

7 | Διάθεση του συστήματος
Η GRECiOT αναπτύσσει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για κάθε περίπτωση σε στενή συνεργασία με τον πελάτη, παρουσιάζοντας τακτά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Εντοπίζονται λάθη και επιδιορθώνονται πριν την παράδοση από ειδικά γκρουπ χρηστών. Οι λύσεις βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναβαθμίσετε υπάρχοντα συστήματα, η GRECiOT σας παρέχει ένα SDK (Software Development Kit – Εργαλείο Ανάπτυξης Λογισμικού). Επίσης, παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες με ειδικά διαμορφωμένες εφαρμογές για την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος.

8 | Εκπαίδευση & Υποστήριξη
Κατά τη διάρκεια του rollout, η GRECiOT παρέχει πλήρη υποστήριξη αναφορικά με τη χρήση των εργαλείων έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης να τα χειρίζεται μόνος του στο μέλλον. Σκεφτείτε το ως εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες ή είναι διαδικτυακό meeting. Επίσης, με χαρά παρέχουμε βοήθεια μέσω εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε προσωπικό και πελάτες.
Οποτεδήποτε σκέφτεστε να βρείτε νέες, χρήσιμες λειτουργίες και σχεδιάζετε αναβαθμίσεις, να θυμάστε ότι η συνεχής ανάλυση των πελατειακών αναγκών και τα feedback της GRECiOT θα σας βοηθήσουν πραγματικά.